skip to Main Content

BJERGS’S FORRETNINGSBETINGELSER

1. Introduktion

1.1 Denne hjemmeside (www.bjerg-s.com) ejes og drives af Bjerg’s v/Karina Bjerg, Brødlandsvej 56, 3310 Ølsted, CVR-nummer 35021221.

1.2 Bjerg’s er et sadelmageri, som producerer, reparerer og videresælger sadler samt sadeltilbehør til brug for hesteridning.

1.3 Disse vilkår og betingelser (herefter ”Handelsbetingelserne”) gælder for al handel med Bjerg’s, herunder køb af sadler, reparation og andre ydelser, der udbydes i forbindelse hermed. Vi anbefaler, at disse handelsbetingelser læses grundigt igennem.

1.4 Handelsbetingelserne finder anvendelse på alle forbrugerkøb såvel som forhandleraftaler, som indgås mellem Bjerg’s og Bjerg’s respektive forhandlere. De punkter, hvor der refereres til ”Kunden” gælder alene for forbrugere.

2. Ydelser

2.1 Produktkategori 1 – Skræddersyning af sadler og tilbehør

2.1.1 Bjerg’s fører sin egen produktion og skræddersyning af sadler og tilbehør til sadler. Tilbehør til sadler er bestående af blandt andet sadelunderlag, fodtøj, stigbøjle, stigeremme, mv.

2.1.2 Bjerg’s sadelmageri sker helt fra bunden med en skræddersyning, der tilpasses efter den enkelte rytters præferencer, særlige behov, samt hestens muskulatur og huld, således at sadlen får en pasform, der matcher rytterens såvel som hestens behov.

2.2 Produktkategori 2 – Reparation mv.

2.2.1 Bjerg’s udfører reparationer, forandringer, tilpasninger samt omstopning af sadler og udstyr til sadler.

2.2.1.1 Omstopninger foretaget med nyt uld er omfattet af en garantiperiode på 2 måneder og inkluderer et andet sadeltjek, der foretages 2 måneder efter det første sadeltjek. Dette gælder alene omstopninger foretaget med nyt uld, og gælder derfor ikke efterfølgende topstopninger.

2.2.2 Nævnte reparationer mv. udføres på både sadler, der er produceret af Bjerg’s selv, samt på øvrige sadler, der er indkøbt hos tredjemand.

2.3 Videresalg

2.3.1 Bjerg’s foretager videresalg af en damesadel med betegnelsen ”Ramik”.

2.3.2 Sadlen indkøbes fra Tjekkiet. Ved videresalg vil der ske tilpasning og omstopning af sadlen på mål efter kundens hest, samt efter kundens behov og ønsker i øvrigt, i overensstemmelse med punkt 2.2.

2.4 Transportservice

2.4.1 Bjerg’s tilbyder service med kørsel af hesten til og fra forretningsstedet i forbindelse med forberedelserne til syning og reparation af sadlerne, herunder måltagning mv.

2.4.2 Transportservice ydes enten ved udleje af en hesteboks til brug for kundens egen kørsel med hesten, eller ved at Bjerg’s bistår med hestens transport mellem kundens hjem og forretningsstedet.

2.4.3 Bjerg’s fraskriver sig al ansvar for så vidt angår skader, som hesten måtte pådrage sig mens den befinder sig i hesteboksen under transport.

2.4.4 Forvolder hesten skade på hesteboksen eller anden ejendom tilhørende Bjerg’s i forbindelse med transport af hesten, vil kunden blive stillet erstatningsansvarlig for disse skader.

2.5 Tidsbestilling

2.5.1 De ovenfor anførte ydelser foregår ved tidsbestilling. Tidsbestilling skal ske enten per e-mail til karina@bjerg-s.com, eller telefonisk på telefonnummer +45 28 10 81 73. Der er telefontid hver mandag og onsdag i tidsrummet kl.09:00 til kl. 12:00. Det anbefales, at tidsbestilling sker i god tid.

2.5.2 Tidsbestilling til andet sadeltjek sker som regel efter et afsluttet første sadeltjek. Der opkræves ikke betaling for andet sadeltjek, såfremt dette ligger inden for to måneder efter det første sadeltjek. Det er kundens eget ansvar at bestille tid til andet sadeltjek, samt at denne tidsbestilling ligger inden for to måneder efter det første sadeltjek. Sker tidsbestillingen efter udløbet af to måneder, betragtes dette som et nyt besøg og der pålægges en ny betaling herfor og omkostningerne forbundet hermed.

2.5.3 Opstår der omstændigheder, der forhindrer kunden i at møde op til en forudbestilt tid, skal der ske afbestilling i så god tid som muligt og senest 48 timer inden. Såfremt der ikke foretages en afbestilling, eller sker denne senere end 48 timer inden den bestilte tid, pålægges der et gebyr på kr. 500,00. Gebyret pålægges til dækning for tabt arbejdsfortjeneste.

2.5.4 Kunden skal ved afbestilling tage højde for, at denne udskydelse kan medføre, at retten til et gratis andet sadeltjek kan bortfalde.

3. Ansvarsfraskrivelser og generelle forholdsregler

3.1 De anførte ydelser under punkt 2 er forbeholdt de regler og vilkår, der følger nedenfor.

3.1.1 Al omgang med kundens hest, herunder det nødvendige udstyr er kundens eget ansvar under kundebesøg. Dette gælder både ved kundebesøg ved Bjerg’s forretningssted, såvel som besøg hos kunden selv.

3.1.2 Det er kundens eget ansvar ved kundebesøg at oplyse om samtlige relevante forhold og udfordringer af betydning, der knytter sig til enten hesten eller sadlen.

3.1.3 Bjerg’s vælger ved skræddersyning af sadel altid den sadel, der efter Bjerg’s vurdering har den bedste pasform til hesten ud fra den muskulatur og huld tilstand, som hesten er i på tidspunktet for besøget. Herefter vil det til hver en tid være hesteejerens eget ansvar at være opmærksom på ændringer i hestens muskulatur og huld og dermed sadlens fortsatte pasform.

3.1.4 Det er kundens eget ansvar at vurdere, om sadlen er den rette for denne, idet dette er et individuelt valg, som ikke kan eller bør foretages af Bjerg’s. Bjerg’s fraskriver sig derfor ansvaret for efterfølgende indsigelser om at sadlen ikke modsvarer kundens ønsker og behov, i det omfang indsigelsen ikke vedrører egentlige mangler ved sadel eller tilbehør.

3.1.5 Det er kundens eget ansvar at ændre på hestens tilstand, således at sadlen ligger rigtigt i forbindelse med udførelsen af reparation, tilpasning, justering mv. Såfremt hesten ikke på tidspunktet for reparationen mv. er i et ordentligt huld eller muskelsætning, vil reparationen mv. ske med forbehold.

3.1.6 Bjerg’s forbeholder sig retten til at afvise at udføre de under punkt 2 anførte ydelser til en kunde, såfremt det efter Bjerg’s vurdering ikke er muligt at finde en passende løsning til kunden og dennes hests ønsker og behov.

4. Ordrer og levering

4.1 Ophævelse eller annullering af bestilte produkter kan medføre erstatningsansvar for kunden efter de i dansk ret gældende erstatningsregler. Erstatningen skal dække det tab som Bjerg’s har lidt ved påbegyndelse eller gennemførelse af den afgivne ordre.

4.2 Levering sker på den af kunden afgivne adresse eller på Bjerg’s forretningssted. Medmindre andet er aftalt, sker levering inden for 8 uger.

5. Priser og betalingsvilkår

5.1 Alle anførte priser er angivet i danske kroner og er inklusive 25 % moms. Leveringsomkostninger, lån af hesteboks til transport mv. er ikke inkluderet i de anførte priser og opgøres særskilt.

5.2 Følgende priser finder anvendelse for de i pkt. 2 anførte produktgrupper:

Produktgruppe Bemærkninger Pris
Produktion af/skræddersyning af sadel og tilbehør Ring for pris
Reparation, forandring, tilpasninger, omstopning af sadler og udstyr Ring for pris
Videresalg af sadler Ring for pris
Transportservice Ring for pris

 

5.3 Betaling sker ved bankoverførsel til Bjerg’s bankkonto med følgende bankoplysninger:

Danske Bank

Reg.nr.: 4467

Kontonummer: 11043178

6. Reklamation

6.1 Der gælder en 24 måneders reklamationsret for alle produkter købt hos Bjerg’s.

6.2 Reklamationsretten omfatter alle fejl og mangler, der måtte have opstået gennem et almindeligt brug af produkterne, og som har været til stede ved leveringstidspunktet.

6.3 Reklamationsretten omfatter ikke de under punkt 3 anførte generelle ansvarsfraskrivelser og forholdsregler.

6.4 De første 6 måneder efter købstidspunktet vil fejl og mangler som beskrevet i punkt 6.2 blive udbedret af Bjerg’s uden ekstra omkostninger for kunden. Efter udløbet af de 6 måneder er det kundens ansvar at løfte bevisbyrden for, at fejlen eller manglen har været til stede ved leveringstidspunktet. Kan denne bevisbyrde ikke løftes, kan udbedring alene ske ved kundens egen afholdelse af de ekstra omkostninger, udbedringen må medføre.

6.5 Bjerg’s forbeholder sig retten til at foretage afhjælpning af fejl og mangler, der viser sig inden for 24 måneder efter leveringstidspunktet. Afhjælpningsretten indebærer, at kunden ikke er berettiget til at ophæve købet, forinden Bjerg’s har haft mulighed for at afhjælpe manglen.

6.6 Afhjælpning kan alene ske på Bjerg’s forretningssted, medmindre Bjerg’s vurderer, at afhjælpning skal ske ved tredjemand. Såfremt kunden foretager afhjælpning ved tredjemand, foruden Bjerg’s samtykke, bortfalder reklamationsretten vedrørende pågældende mangel.

6.7 Reklamationsretten omfatter alene de dele af produktet, som er produceret eller bearbejdet af Bjerg’s. Reklamationsretten for produkter under produktkategori 2 som anført under punkt 2.2 gælder alene for den reparation mv. der er udført af Bjerg’s.

6.8 Vedrører reklamationen skader, som hesten har pådraget sig efter anvendelsen af en sadel, der enten er produceret eller repareret ved Bjerg’s, fastlægges afhjælpningsretten gennem en uvildig undersøgelse af hesten. Den uvildige undersøgelse skal foretages med henblik på en klarlæggelse af årsagen til hestens skader.

6.8.1 Viser den uvildige undersøgelse, at årsagen til hestens skader/smerter er fejl eller mangler ved sadlen, vil Bjerg’s påtage sig ansvaret for at erstatte disse skader, samt dække de omkostninger, der er forbundet med foretagelse af undersøgelsen. Bjerg’s forbeholder sig retten til at afhjælpe manglen, forinden kunden er beføjet til at kræve erstatning eller hæve købet.

6.8.2 Viser den uvildige undersøgelse, at årsagen til hestens skader/smerter ikke skyldes fejl eller mangler ved sadlen, står kunden selv ansvarlig for denne skade. Omkostningerne forbundet med undersøgelsen skal tillige afholdes af kunden.

7. Force majeure

7.1 Bjerg’s kan ikke stilles ansvarlig for nogen hændelse eller leveringsforsinkelse, der skyldes force majeure, herunder brand, oversvømmelse, eksplosion, krig, begrænsninger som følge af lovgivning, eller ethvert andet tilfælde, der fald

8. Lovvalg og værneting

8.1 Enhver tvist, der udspringer af en købsaftale omfattet af Handelsbetingelserne er underlagt dansk ret og skal afgøres ved de danske domstole.

Back To Top
×Close search
Search